Zilveren Passer vzw

Structuur  -  Historiek  -  Reglement  -  Verzekering  -   Contact 
Huishoudelijk Reglement - Richtlijnen voor de Dagelijkse Werking
 
Reglement Huishoudelijk Reglement Zilveren Passer vzw
 1. De Zilveren Passer vzw is een culturele damesvereniging.
  Zij heeft tot doel de kunst, de cultuur en de integratie te bevorderen door het inrichten van een maandelijks bezoek aan een museum, opera, schouwburg, tentoonstelling, sociale instelling, bedrijf, atelier en fabriek of door de organisatie van andere culturele activiteiten, zoals voordrachten, concerten, enz.
   
 2. De Zilveren Passer bestaat uit autonome groepen van maximum 40 leden, met het statuut van feitelijke vereniging, die vrij hun werking regelen binnen het kader van het algemeen doel van de vereniging en binnen de algemene richtlijnen van onderhavig reglement en van het bestuur.
  Een groep wordt geleid door twee of meer verantwoordelijken, met dezelfde bevoegdheden.
   
 3. De groepen in de agglomeratie Antwerpen worden verdeeld in districten, onder leiding van twee districtsverantwoordelijken.
  De andere groepen worden ingedeeld per provincie, onder leiding van 2 provincieverantwoordelijken.
   
 4. De districts- en provincieverantwoordelijken vormen de Algemene Vergadering van de Zilveren Passer, die jaarlijks bijeenkomt.
  De algemene leiding van de Zilveren Passer wordt waargenomen door de Raad van Bestuur.
  Bindende beslissingen kunnen enkel genomen worden door de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur.
   
 5. De groepsverantwoordelijken worden op hun beurt betrokken bij de algemene leiding via de plaatselijke jaarvergaderingen, waarop zij op hun beurt worden uitgenodigd door hun districts- of provincieverantwoordelijken.
  Andere vergaderingen ingericht door districts- of provincieverantwoordelijken zijn niet toegelaten zonder de toestemming van de Raad van bestuur.
   
 6. Over de aanvaarding en het ontslag van de groepsleden wordt, binnen het kader van onderhavig reglement, beslist door de groepsverantwoordelijken.
  De oprichting van nieuwe groepen en de aanstelling van groepsverantwoordelijken valt onder de bevoegdheid van de Voorzitter en een bestuurslid in de agglomeratie Antwerpen en van de provincieverantwoordelijken in de provincies.
   
 7. Over eventuele betwistingen tussen groepsleden en hun groepsverantwoordelijken wordt beslist door de betrokken disctricts- of provincieverantwoordelijken, in overleg met de Raad van bestuur.
  Bij zware onregelmatigheden, bv. van financiële aard, behoudt de Raad van bestuur zich het recht voor om op te treden.
  Over de benoeming en de afzetting van districts- en provincieverantwoordelijken wordt beslist door de Raad van Bestuur.
  De Raad van bestuur behoudt zich tevens het recht voor om in laatste instantie te beslissen over alle zaken die het tot zich zou trekken.
  Over de benoeming en de afzetting van de voorzitter en de andere leden van de Raad van Bestuur wordt beslist door de Algemene Vergadering.
   
 8. Het lidmaatschap van de toetredende leden wordt verloren In afwachting van een eventuele uitsluiting kunnen groepsleden door de Raad van bestuur van de Zilveren Passer worden geschorst.
  1. van rechtswege :
   • door overlijden
   • door het niet betalen van het jaarlijks lidgeld
   • door onvoldoende ongewettigde deelname aan de normale maandelijkse activiteiten
   • door handelingen, nalatigheden en andere, die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement of met de besluiten van de bestuursinstanties, of die de belangen en de goede naam van de Zilveren Passer vzw schaden.
  2. door uitsluiting :
   • op basis van onder artikel 8 vermelde ernstige redenen.
   • omwille van het verstoren van de goede werking en/of de goede sfeer in de club.
   • om elke andere ernstige reden.
 9. De ontslagnemende of uitgesloten leden, alsmede rechthebbenden van overleden leden, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen evenmin gestorte bedragen terug eisen.
Richtlijnen voor de Dagelijkse Werking van de Clubs
 1. De Zilveren Passer is een onafhankelijke, culturele damesvereniging.
  Hieruit volgt dat
  • er geen subsidies mogen aangevraagd worden ;
  • de naam, het lidmaatschap, de bestuurlijke functies, de ledenlijsten, enz. niet mogen gebruikt worden voor commerciële, politieke of maatschappelijke doeleinden.
  • het culturele aspect van de activiteiten dient te primeren.
  • meerdaagse culturele reizen naar het buitenland kunnen niet in naam van de Zilveren Passer georganiseerd worden.
  • het lidmaatschap niet vrijblijvend is. Zowel van de groepen als van de individuele leden wordt een reeël engagement gevraagd.
  • er door elke groep minstens 10 activiteiten per jaar moeten worden ingericht.
  • de leden, behoudens, gewettigde redenen, minstens aan 7 activiteiten per jaar dienen deel te nemen. Afwezigheden dienen op voorhand aan de groepsverantwoordelijken te worden gemeld. De leden die niet voldoen aan deze vereisten, mogen als ontslagnemend worden beschouwd.
  • bij alle activiteiten het persoonlijk contact en de sfeer van vriendschap dienen te worden bevorderd. Hierdoor en met het oog op een vlot verloop van de activiteiten worden de groepen beperkt tot maximum 40 personen.
  • de omgangstaal in de groepen het nederlands is en de uiteenzettingen van de gidsen in de mate van het mogelijke in het nederlands gebeuren ;
  • anderstaligen van harte welkom zijn, mits zij de voorvermelde taalregel volgen.
    
 2. De Zilveren Passer is genoemd naar een van de huisjes van het Plantin-Moretusmuseum, waar de Gulden Passer ontstond. Het eerste bezoek van een nieuwe club wordt dan ook traditiegetrouw gebracht aan het Plantin-Moretusmuseum.
  Voor niet-Antwerpse Clubs is dit meteen een uitnodiging om van dit bezoek een eerste activiteit extra muros te maken.
   
 3. Het bedrag van het lidgeld en de bijdrage in de algemene kosten van de vereniging wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur medegedeeld aan de verantwoordelijken en moet door iedere club strict nageleefd worden.
   
 4. Het lidgeld wordt gestort op een bankrekening, geopend door de groepsverantwoordelijken op naam van feitelijke vereniging Club Zilveren Passer afdeling …………nr …………op het adres van een van de clubafgevaardigden.
  Districts – en provincieverantwoordelijken openen een soortgelijke rekening voor de financiën van hun disctrict of provincie.
   
 5. De groepsverantwoordelijken staan gezamenlijk in voor het beheer van de gelden van hun groep. Jaarlijks bezorgen ze, tegen 30 juni een door alle verantwoordelijken ondertekend financieel verslag aan hun district- of provincieverantwoordelijke
  De disctricts –en provincieverantwoordelijken maken een samenvatting van deze financiële verslagen op één formulier en sturen dit binnen de vastgestelde termijn naar de penningmeester.
   
 6. De groepsverantwoordelijken dienen tegen uiterlijk 30 juni van elk jaar een verslag van de activiteiten van het voorbije werkjaar over te maken aan de districts- of provincieverantwoordelijken.
  Deze maken hiervan een samenvatting, die ze tegen 20 juli doorsturen naar de voorzitter..
  Tegen dezelfde datum moeten de districts- en provincieverantwoordelijken de veranderingen aan de adressenlijst van hun verantwoordelijken doorgeven aan de penningmeester. De correcties dienen in rood te worden aangeduid.
   
 7. De Zilveren Passer vzw heeft een groepsverzekering afgesloten, waarvan een copie hierbij gevoegd is.
  De geldigheid van deze verzekering is afhankelijk van het betalingsbewijs op de groepsrekening en de toezending van de ledenlijst aan de districts- of provincieverantwoordelijken.
  Latere inschrijvingen, dienen schriftelijk, via de districts- en provincieverantwoordelijken medegedeeld en betaald te worden aan de penningmeester.
   
 8. Bij de oprichting van groepen wordt aan de nieuwe verantwoordelijken uitleg en informatie gegeven over :
  • De doelstellingen
  • Het groot belang van het doorgeven van de sfeer van vriendschap en integratie.
  • Het huishoudelijk reglement
  • De praktische organisatie van bezoeken
  • De administratie.
   
 9. Met de lidgelden worden volgende kosten betaald : verzekering, gidsen, administratieve kosten van de groepen, de districten, de provincies en de vzw en indien mogelijk, de inkomgelden.
  Uitzonderlijk kunnen groepen voor duurdere activiteiten een extra bijdrage vragen. Er dient een evenwicht in acht te worden genomen tussen dure en goedkopere activiteiten. Indien een activiteit door 2 of meer groepen samen wordt georganiseerd, moet de verdeelsleutel van de onkosten op voorhand worden afgesproken.
  De groepsverantwoordelijken storten jaarlijks een bijdrage per lid aan de districts- of provinciale kas. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks bekend gemaakt door de Raad van Bestuur.
  Een deel van dit bedrag dient tot dekking van de administratiekosten van de districten en provincies en een deel wordt doorgestort naar de kas van de vzw
  Daarmee betaalt de vzw de verzekering en de administratiekosten.